Παιδιατρικό

 • Επίσκεψη στο ιατρείο κατόπιν ραντεβού
 • επισκέψεις κατ' οίκον
 • ηλεκτρονική συνταγογράφηση
 • ιατρικές βεβαιώσεις
 • επείγοντα παιδιατρικά περιστατικά όλο το 24 ωρο
 • εμβολιασμοί
 • αναπτυξιολογικός έλεγχος
 • συμβουλευτική γονέων
 • παιδιατρική εποπτεία παιδικών σταθμών
 • ενημερωτικές ομιλίες γονέων
 • πιστοποιητικά καλής υγείας για αθλητισμό
 • ποομέτρηση για εκτίμηση άσθματος
 • νεφελοποίηση αντιασθματικής αγωγής
 • STICK ούρων
 • DEXTO STICK
 • Πιστοποιημένο παιδιατρικό Monitor ζωτικών λειτουργιών
 • Αναμνηστικός εμβολιασμός ενηλίκων
 • Προγεννητική συμβουλευτική ζευγαριού
 • Ανιχνευτικό εργαλείο αυτισμού M-CHAT (νήπια 16-30 μηνών)